Är den darwinistiska utvecklingsläran sann eller inte?

Neodarwinismen, dvs den vetenskapligt uppdaterade versionen av Charles Darwins grundidéer, kan beskrivas som en ”lök med tre lager”.

Neodarwinismen, dvs den vetenskapligt uppdaterade versionen av Charles Darwins grundidéer, kan beskrivas som en ”lök med tre lager”. I kärnan finns det som ibland kallas ”mikroevolution”. Mikroevolution är små genetiska förändringar (mutationer) inom en art eller ett släkte. Ett exempel på mikroevolution är bakterier som genom mutationer utvecklar resistens mot antibiotika. Ett annat välkänt exempel är en mutation som ger upphov till en blodbristsjukdom men samtidigt skapar malariaresistens. Det råder ingen tvekan om att mikroevolution förekommer i naturen.

Det andra lagret är tanken att allt liv har ett gemensamt ursprung i den första cellen, samt att naturligt urval i kombination med mutationer är den mekanism som ligger bakom utvecklingen av alla arter från denna urcell. Allt liv är alltså besläktat till följd av makroevolution (stora systematiska förändringar som skett i små steg under lång tid).

Det tredje lagret är tanken att hela denna utveckling skett genom helt naturalistiska processer. Det har inte funnits någon guidad eller styrd evolution – ingen övernaturlig inblandning, varken genom att initialvillkoren är riggade av skaparen eller på grund av övernaturliga interventioner.

Dessa tre lager är i kortform vad neodarwinismen hävdar. Mikroevolutionen är allmänt accepterad, även bland mest fundamentalistiska och ”amerikanskaste” kreationister man kan tänka sig. Det tredje lagret däremot förkastas i regel av gudstroende. Även om Darwin hade rätt, måste Gud ha hållit sin hand över allting. Att processen därför är helt naturalistisk innebär ett implicit förnekande av själva kärnan i de flesta religioner – nämligen att det gudomliga finns och har skapat och designat allt levande.

Det är detta tredje lager som intelligent design-rörelsen (ID) fokuserar på. De menar att vi har vetenskapliga skäl att tro att intelligens är den bästa förklaringen till vissa biologiska strukturer, DNA-information samt initialvillkoren i big bang. Vi som arbetar med den här hemsidan ställer oss positiva till ID-rörelsen och tror att de är sanningen på spåren.

När det gäller det andra lagret – makroevolution genom naturligt urval – har kristna olika uppfattningar. Om den naturalistiska filosofin är sann är neo-darwinismen (och dess tre lager) sann med närmast filosofisk nödvändighet. Men om man har en kristen världsbild finns det en större öppenhet för andra alternativ. Då är någon form av evolution inte nödvändigtvis det enda alternativet. Därför är det ofta så att vi som är gudstroende bedömer de vetenskapliga bevisen för neo-darwinismen på ett annat sätt än naturalisten. Vi som arbetar med den här sajten menar att bevisen för makroevolution är långt svagare än vad som vanligtvis framhålls. Men intelligent design är en legitim vetenskaplig teori som är värd att diskuteras. Vill du läsa mer om detta hänvisar vi dig till följande artiklar:

Intelligent design – en introduktion

Besvarat av Mats Selander den 21 maj 2007