Är det inte ovetenskapligt att tro på under?

 

Frågan kan tolkas på två olika sätt, vilket lätt ger upphov till missförstånd: 1) Är det inte irrationellt att tro på under samtidigt som man tror på vetenskapen? Svaret är nej. 2) Ligger under utanför det som är vetenskapligt förklarbart? Svaret är ja. (Ordet ”vetenskap” tolkar jag här i första hand som ”naturvetenskap”)

Låt oss börja med det första svaret. Vi lever i en tid där vetenskapen har fått rollen att definiera verkligheten. Många menar att om något inte är vetenskapligt tillgängligt, bevisbart eller beskrivbart (åtminstone rent principiellt) så är det inte verkligt. Och om det trots allt skulle vara verkligt så är det ändå inget man bör tro på, eftersom det är irrationellt att tro på något som inte är vetenskapligt tillgängligt. Det icke-vetenskapliga är antingen overkligt, ointressant eller irrationellt.

En sådan syn brukar kallas scientism eller positivism. Då dras ett likhetstecken mellan ”vetenskap” och ”verklighet”. Det är ett försök att göra en hel världsbild och filosofi av vetenskapen.

Ta till exempel begrepp som ”kärlek”, ”frihet”, ”ansvar” eller ”värde”. Alla dessa begrepp står för saker vi upplever som både verkliga och djupt meningsfulla – men de är inte naturvetenskapligt tillgängliga.

Ett sådant synsätt stöter dock på en rad problem. Det finns nämligen en hel del i vår erfarenhet som svårligen kan ges en vetenskaplig beskrivning. Ta till exempel begrepp som ”kärlek”, ”frihet”, ”ansvar” eller ”värde”. Alla dessa begrepp står för saker vi upplever som både verkliga och djupt meningsfulla – men de är inte naturvetenskapligt tillgängliga.

Men det finns fler problem. Vad gör vi med begrepp som är helt avgörande för vetenskapen själv men som inte kan förklaras vetenskapligt, som t ex medvetande, sanning, logik, mening och rationalitet? Försök har gjorts att naturvetenskapligt förklara t ex medvetandet, men sådana förklaringar tvingas alltid reducera bort de typiska egenskaper som medvetandet har (som t ex intentionalitet, dvs ”om-het”). Eller ta begreppet ”sanning”. ”Sanning” kan inte förstås i termer av fysikaliska eller kemiska förklaringar. Det är bokstavligen obegripligt hur en viss fysisk konfiguration skulle vara ”sann” i motsats till en annan som är ”falsk”. Och hur kan vi förklara logik enbart utifrån materia. (Kan du ens förstå påståendet: ”Den här konfigurationen av atomer motsvarar motsägelselagen”)?

Dessutom är det så att scientism/positivism är självförgörande. Påståendet ”tro bara på det som är vetenskapligt bevisat” är ju inte självt vetenskapligt bevisat, och bör därför inte tros på utifrån sitt eget kriterium.

Försöken att med hjälp av vetenskapen begränsa verkligheten anses av många ha havererat. Att därför tro att verkligheten är större än det vetenskapligt tillgängliga är därför inte bara tillåtet – det är förnuftigt. Det betyder att vetenskapen inte har några rationella rättigheter att utesluta möjligheten till under. Och om Gud finns är det förstås rationellt att tro att Gud kan gripa in i den naturliga ordningen. Huruvida han har gjort det eller ej är en empirisk (erfarenhetsbaserad) fråga. Men att förneka möjligheten utifrån vetenskapen är inte trovärdigt.

Vad ska vi säga om svaret på den andra frågan? Om Gud har gjort övernaturliga saker så innebär det att sådana händelser just är över naturen. De kan inte beskrivas i termer av hur naturen normalt sett uppför sig, helt enkelt därför att det inte är naturen i första hand som beskrivs. Det är en Guds handling med något i naturen som beskrivs, och Gud är övernaturlig eftersom Gud är naturens skapare och upprätthållare.

I så fall är det principiellt omöjligt för vetenskapen att till fullo förklara ett under. Men det vetenskapen ändå kan göra är att göra det sannolikt att ett under har skett. Vetenskapen kan fastställa att en viss händelse ägt rum, låt oss säga att Elsa blivit frisk från sin cancer inom loppet av några minuter (då några från hennes kyrka bad för henne). Vetenskapen kan fastställa att Elsa hade cancer vid tidpunkt T1 och var helt frisk vid tidpunkt T2 och att det inte finns någon känd naturlig orsaks-och-verkan-relation mellan T1 och T2. På detta sätt kan vetenskapen peka hän mot övernaturliga händelser utan att kunna förklara dem.

Besvarat av Mats Selander den 16 jun 2007