Finns det några bevis för Guds existens?

Hur man besvarar denna fråga beror i hög grad på vad man menar med att ”bevisa”. Det är över huvud taget svårt att ge slutgiltiga och hundraprocentigt vattentäta bevis för någonting. Därför talar filosofer hellre om ”goda skäl”. Låt oss därför omformulera frågan: ”Finns det goda skäl för att tro på Guds existens?” Vi som arbetar med den här webbplatsen tror att sådana skäl finns. Vi tror till och med att det finns mycket starka skäl att tro på Guds existens. Vi vet att dessa skäl inte har samma övertygande kraft för alla människor, men vi menar att dessa skäl gör det rationellt berättigat att tro på Gud. Vi menar även att varje ärligt sökande person borde anse att dessa skäl är så starka att de rättfärdigar tro på Gud. På denna webbplats kan du fördjupa dig i dessa argument. Här följer endast en kort sammanställning.

Kosmologiska argument

Kosmologiska argument bygger på att universums existens inte är evig eller nödvändig. Utifrån Big Bang-teorin och Termodynamikens andra huvudsats har vi starka skäl att tro att universum inte har existerat evigt bakåt i tiden. Det är även orimligt att tro att universum börjat existera ur ingenting genom ingenting. Ur ingenting kommer ingenting. Därför är det rimligt att tro att universum orsakats av något bortom universum. Kosmologiska argument kan inte bevisa alla Guds egenskaper, men de ger oss skäl att tro på en icke-fysisk (andlig), icke-rumslig, icke-tidslig (evig) och enormt mäktig första orsak till universum.

Designargument

Designargument pekar på förekomsten av ordning, komplexitet och information i universum och drar därav slutsatsen att en intelligens måste ligga bakom. Det finns många olika typer av designargument, eftersom det finns många olika saker och företeelser i universum som svårligen förklaras endast med hänvisning till naturlag och/eller slump.

Moraliska argument

Moraliska argument utgår ifrån våra moraliska intuitioner att rätt och fel inte endast är förankrade i människors vilja. Någonting blir inte rätt bara för att många människor kommit överens om det. Det rätta och det goda verkar istället vara något oberoende av människan. Men vad grundar sig moralen på om det inte finns en god skapare som skapat oss med vissa goda syften? I ett absolut värdeneutralt universum finns det inget objektivt dåligt med att människor våldtas, torteras och dödas. Utan Gud svävar moralen fritt. Men om Gud finns och är god till sitt väsen har moralen en fast förankring. Detta rimmar med hur vi faktiskt upplever moral.

Religiös erfarenhet

Religiös erfarenhet är kanske det vanligaste skälet till varför en person börjar tro på Gud. Det finns många olika sorters religiös erfarenhet. Vissa har mystiska upplevelser som är svåra att klä i ord. Somliga har en andlig längtan som möts i förkunnelsen om Jesus och skapar en inre förvandlig som personen själv tolkar som ett starkt bevis för Guds existens. Andra har upplevt konkreta bönesvar som även utomstående har svårt att förklara bort. ”Religiös erfarenhet” är alltså ett mångtydigt begrepp.

Om Gud existerar finns inget principiellt skäl mot tanken att vi kan veta att Gud finns. Om Gud finns står det självklart öppet för Gud att skapa en värld med varelser som kan veta att Gud finns. Gud kan uppenbara det för dem, antingen genom att tala direkt till dem eller genom att skapa en värld som på ett tillförlitligt sätt pekar på Guds existens. Gud kan dessutom ha skapat dessa varelser med en naturlig benägenhet att forma en tro på Gud.

Om Gud inte finns, å andra sidan, är det svårt att slutgiltigt säga att vi kan veta att Gud inte finns. Med ”Gud” menas ju inte ett ting universum, utan en intelligent, god skapare av universum. Därför verkar det oerhört svårt att principiellt kunna bevisa Guds icke-existens, medan Guds existens, å andra sidan, är principiellt möjlig att både veta och kunna bevisa, givet förstås att Gud finns.

Besvarat av Mats Selander den 14 maj 2007