Hurdan är Gud?

 

Detta är förstås en ofantligt omfångsrik fråga, och svaret här blir mycket översiktligt. Jag vill börja med att säga något kort om vad som kan uppfattas som en ännu mer grundläggande fråga, nämligen: ”Vad är Gud?”

Gud är den verklighet som inte kan upphöra att existera och som är (den nödvändiga och eviga) grunden för allt annat som existerar.

Frågan om Gud handlar om vilka egenskaper som den yttersta verkligheten har. Med ”yttersta verkligheten” menar jag ”det som bara finns”, ”det som existerar nödvändigt”, ”det som skulle finnas kvar när allt som kan upphöra att existera upphör att existera”. Kristen tro hävdar att detta är Gud. Gud är alltså ”den yttersta verkligheten”. Gud är den verklighet som inte kan upphöra att existera och som är (den nödvändiga och eviga) grunden för allt annat som existerar.Det är vad Gud är.

Detta är viktigt att påpekas eftersom många argument mot Guds existens verkar medvetet eller omedvetet utgå ifrån att Gud är ett ting i universum. Argument om att Gud är ”ovetenskaplig” (då Gud exempelvis inte kan undersökas empiriskt) och att Gud därför inte kan existera, bygger på att Gud existerar på samma sätt som universum. Men om det kristna gudsbegreppet motsvaras av något i verkligheten, så är det en verklighet som existerar oberoende av – och logiskt ”före” – universums existens. Om Gud finns är Gud universums skapare och herre, inte en del av universum.

Vilka egenskaper har då ”den yttersta verkligheten” enligt kristen tro? Bibeln talar om Gud som personlig, dvs en existens som har vilja, tankar och känslor. De återkommande egenskaper som Gud tillskrivs i Bibeln är att han är:

  • god – dvs kärleksfull, barmhärtig och förlåtande,
  • helig – dvs avskild från allt orent och ont,
  • rättfärdig – dvs rättvis och ”fair”,
  • allvetande – dvs vet allt som logiskt sett går att veta,
  • allsmäktig – dvs kan göra allt som logiskt sett går att göra,
  • sann – dvs ärlig och trofast,
  • vis – dvs intelligent på ett moraliskt gott sätt,
  • evig – dvs evigt eller tidlöst existerande.

Många volymer har skrivits om var och en av dessa egenskaper. Hur dessa egenskaper ”passar ihop” – frågan om huruvida gudsbegreppet är logiskt sammanhängande – är även det en stor och viktig filosofisk fråga i sig.

Enligt kristen tro blir dessa egenskaper allra mest synliga i personen Jesus Kristus.

Enligt kristen tro blir dessa egenskaper allra mest synliga i personen Jesus Kristus. Jesus är ”Gud som människa”, ”Guds ansikte”, ”Gud på besök”, ”den synliga avbilden av den osynlige ende Guden”. Jesus är inte människan som blivit Gud utan Gud som blivit människa. Och genom Jesus får vi en fylligare bild av Guds egenskaper, exempelvis Guds kärlek, rättvisa, helighet, sanning och vishet. Det är därför vi kan ha en personlig relation med Gud genom Jesus.

Enligt kristen tro har Gud uppenbarat sig som tre personer: Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och den Helige Ande.

 

Besvarat av Mats Selander den 13 sep 2007