Vad är skillnaden mellan kreationism och intelligent design (ID)?

 

Med ”kreationism” kan man mena olika saker, men vanligtvis syftar man på uppfattningen att Gud skapade jorden och livet på jorden för ca 10 000 år sedan, att han skapade respektive livsform separat och att syndafloden var en global flod som lämnat geologiska spår efter sig. Kreationismen bygger på Bibelns berättelser och försöker finna vetenskapligt stöd för dessa.

Till skillnad från kreationismen bygger ID inte på någon religiös uppenbarelse.

Till skillnad från kreationismen bygger ID inte på någon religiös uppenbarelse. ID säger ingenting om universums eller jordens ålder, ej heller om någon global översvämning. ID säger inte heller något om vem den intelligente designern är och är därför förenlig med många religioner och världsbilder. ID är till och med förenlig med delar av darwinismen, t ex gemensamt ursprung, naturligt urval och mikroevolution. De punkter på vilka ID och darwinismen motsäger varandra är huruvida den darwinistiska mekanismen ensam kan förklara uppkomsten av biologiskt liv, DNA-information samt oreducerbara, komplexa biologiska system.

Det är inte ovanligt att ID:s kritiker etiketterar ID som ”kreationism”. Syftet är uppenbart en sorts ”guilt by association”. Men både darwinister (som Ronald Numbers) och kreationister (som Henry Morris) har uppmärksammat de viktiga skillnaderna mellan ID och kreationism. Numbers säger att ”kreationst-etiketten inte passar på ID-rörelsen”. Morris å sin sida ställer sig frågan om ID är till särskilt stor hjälp om ID endast utesluter ateism men är förenligt med all möjlig falsk religion och sekterism. ID-rörelsen går inte långt nog utan förhåller sig neutral till sådant som Bibeln uppenbarat. Enligt Morris är det en olycklig kompromiss.

ID besvarar den kreationistiska kritiken och säger att ett vetenskapligt projekt bör utgå från rent vetenskapliga utgångspunkter – dvs sådant som är allmänt tillgängligt för den mänskliga erfarenheten, oberoende av religiös/filosofisk övertygelse – och inte från en specifik biblisk uppenbarelse (även om den skulle vara sann). Majoriteten av ID-forskare är kristna och tror på Bibeln som gudomlig uppenbarelse, men de vill inte utgå från den i sin vetenskapliga gärning.

Besvarat av Mats Selander den 13 jul 2007