Vad menar kristna när de säger att Bibeln är Guds ord?

 

Det kan vara till hjälp att först säga vad det inte innebär.

Det innebär för det första inte att Bibeln är skriven av Gud. Tvärtom har varje bokstav och ord i Bibeln nedtecknats av människor.

Det innebär för det andra inte att Bibeln har trillat ner från himlen i färdigt skick. Böckerna i Bibeln har istället skrivits under under lång process på mer än 1000 år, där minst ett 40-tal olika författare har varit involverade.

Det innebär för det tredje inte att Bibeln är tolkningsfritt område. Liksom all kommunikation behöver Bibelns texter tolkas, utifrån samma grundläggande principer som används vid tolkning av andra texter. Vad avsåg författaren att säga med sin text? I vilken historisk situation har texten tillkommit? Hur såg de ursprungliga adressaternas situation ut? Vad är det för sorts litteratur (olika genre, olika uttryck, poesi, metaforer osv).

Och det innebär för det fjärde inte att allt, på ett naivt sätt, är sant eller rätt bara för att det står i Bibeln. Mycket i de bibliska texterna är deskriptivt, det vill säga beskrivande, och återger helt enkelt vad som skedde. De är inte normativa, det vill säga berättar vad som borde ha skett. På samma sätt återger Bibeln inte bara sanna uttalanden, utan också människors och demoners lögner. Till exempel ormens löfte i Eden om att “ni ska bli som Gud”.

Bibeln är alltså ett omfattande litterärt verk med en lång mänsklig och historisk tillkomsthistoria.

Men vad menar vi då med att Bibeln är Guds Ord?

För det första tror vi att Bibeln är en uppenbarelse från Gud. Gud har valt att kommmunicera språkligt med oss som han har skapat. Han har kommunicerat på många andra sätt också: I skapelsen, i våra tankar och samveten, i historien och allra främst genom att själv bli människa i Jesus. Men genom att ge oss en skriftlig uppenbarelse har vi fått tillgång till mer utförlig och mer definitiv kunskap om Gud och hans vilja för oss. Vi vet ju från alla andra områden av livet vilket stor betydelse skriftlig kommunikation har (tänk på ett kärleksbrev eller en avtalstext eller Internet som du just nu använder …). Genom att tankar fästs i skrift blir de på ett bestående och kontrollerbart sätt åtkomligt för alla människor i alla tider, till skillnade från rykten och hörsägner som hela tiden ändras.

För det andra tror vi att Bibeln är inspirerad av Gud. Det betyder att Gud har format och väglett de mänskliga författarna: Vad de i frihet skrev var det som Gud vill kommunicera. I några fall, som en del av GT:s profeter, gav Gud dem ett färdigt budskap att framföra. I många andra fall, som evangelierna och Apostlagärningarna, är Bibelns texter ett resultat av nogranna efterforskningar och en personlig littterär gestaltning från författarens sida. Men oavsett hur den mänskliga processen har sett ut, så har Gud väglett den. På så sätt är Bibeln Guds Ord genom människors ord.

Vår övertygelse är att Bibelns texter – rätt förstådda och med alla fakta på bordet – kommer att visa sig vara tillförlitliga och sanna.

För det tredje tror vi att Bibeln är sann och utan fel i allt vad den påstår. Detta följer av att Bibeln är inspirerad av Gud, som därmed backar upp innehållet. Formuleringen “utan fel i allt vad den påstår” kommer från Lausannedeklarationenoch innebär två saker. Dels att Bibelns sanning gäller alla områden den uttalar sig om (not only what it teaches, but also what it touches, som någon uttrycker det) och dels att vi mycket noggrannt måste ta reda på vad Bibeln faktiskt påstår. Vår övertygelse är att Bibelns texter – rätt förstådda och med alla fakta på bordet – kommer att visa sig vara tillförlitliga och sanna. Inte bara i huvudbudskapet, utan i allt vad de påstår.

För det fjärde tror vi att Bibeln är ett dynamiskt ord som Gud använder. Gud har inte bara gett oss information, utan han väljer att också kontinuerligt tala till oss genom sitt Ord och använda det för att förnya och omforma oss. Paulus skriver i 2 Timotheosbrevet 3:14-17:

Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

Besvarat av Stefan Gustavsson den 1 jun 2007