Vet Gud om allting?

 

Om Big Bangteorin stämmer (vilket vi idag har starka skäl att tro) är universums orsak rimligen en icke-materiell, icke-rumslig och icke-tidslig orsak. (Enligt standardmodellen av Big Bangteorin uppstår ju själva tid-rummet i Big Bang). Om Bibelns Gud är identisk med denna orsak (vilket det finns andra skäl att tro) innebär det att Gud har enormt mycket kunskap. Gud vet hur universum och allt som finns i det, fungerar. Gud vet rimligen vad som har hänt under hela universums historia.

Och eftersom Gud inte är begränsad av tidrummet innebär det att Guds kunskapsperspektiv är radikalt annorlunda än vårt. Gud är t.ex. inte begränsad av att bara kunna vara på en plats i taget, eller bara kunna göra en sak i taget. Hur Guds relation till tiden ser ut är något av ett mysterium men att fysisk tid tycks ha kommit till i Big Bang öppnar upp möjligheten att Gud är utanför tiden, vilket i sin tur ger Gud ett helt oöverträffat kunskapsperspektiv.
Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att Gud vet enormt mycket. Finns det då något Gud inte vet?
Här är nog den mest diskuterade frågan den om huruvida Gud har kunskap om fria individers framtida val.

Vet Gud att jag kommer välja att tacka ja till ett visst jobberbjudande som jag kommer få om 5 år? Och om Gud vet det, hur kan då det valet vara fritt? Är det då inte förutbestämt? Här har kristna teologer och filosofer svarat olika. Grovt talat finns det fyra svar:
(1) Gud vet individers framtida val eftersom de är förutbestämda – människan är egentligen inte fri.
(2) Gud vet fria individers framtida val eftersom Gud är utanför tiden – Gud ”ser” alltså inte in i framtiden utan upplever all tid som ett evigt nu.
(3) Gud vet fria individers fria val inte för att Gud är utanför tiden, utan därför att Gud helt enkelt vet alla propositionella sanningar och därför i förväg vet vad varje individ kommer att fritt välja.
(4) Gud vet inte vad fria individer kommer att välja, men Gud kan göra väldigt sannolika bedömningar, och i enstaka fall sätta människors fria vilja ur spel.

I valet mellan dessa fyra positioner ansluter sig CredoAkademins lärare (i dagsläget) till nr 2 eller 3. Så här resonerar vi: Bibeln ger oss starka skäl att tro att människan har en genuin frihet. Moses säger till folket: Jag har förelagt dig liv och död – välj då livet! (5 Mos 30:19) Om det inte finns något genuint val, så är Mose uppmaning ett spel för galleriet. Och Paulus säger att Gud vill att alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen (1 Tim 2:4). Om människan inte har en genuin frihet att säga nej till Gud, är det obegripligt att Gud inte frälser alla eftersom det är hans uttryckliga vilja. Detta ger oss skäl att förklasta alternativ 1.

Alternativ 4 säger att Gud egentligen inte vet med säkerhet vad fria individer kommer välja. Detta skapar problem med vissa bibeltexter t.ex. när Jesus förutsäger att Petrus kommer att förneka Jesus (Luk 22:34) och att Judas kommer förråda honom (Joh 13:21-30). Hur kunde Jesus med bestämdhet veta vilka moraliska val Petrus och Judas skulle göra? Fanns det en möjlighet att Jesu förutsägelser skulle visa sig felaktiga? Fanns det en chans för Petrus att inte förneka? Och för Judas att inte förråda?

Bibeltexterna ger det bestämda intrycket att båda dessa händelser utfördes av moraliskt fria individer samtidigt som de var ofelbart förutsagda av Jesus. Om vi inte går med på det måste vi dra en av två icke önskvärda slutsatser: antingen var Jesu förutsägelser inte 100% säkra – då hade Jesus delvis tur när de visade sig stämma, eller så var Jesu förutsägelser 100% säkra eftersom Gud satte (eller var beredd att sätta) Petrus och Judas fria vilja ur spel – men då är det också svårt att förstå varför Petrus och Judas hålls ansvariga för sina respektive svek (se Joh 21:15-17 och Apg 1:16-22). Detta ger oss skäl att förkasta alternativ 4.

Vad kan vi då säga om alternativ 2, nämligen att Gud är utanför tiden och därför vet allt om fria individers framtida val? En sådan lösning innebär inte att sådana val är förutbestämda, de är endast ”förutkända” av Gud. Det är inte pga att Gud vet vad vi kommer välja som vi väljer som vi gör, utan tvärt om: det är våra fria val som orsakar Guds kunskap om vad vi kommer välja, och eftersom Gud är utanför tiden har Gud denna kunskap tidlöst.
Ett problem med detta synsätt är att det får den märkliga följden att Gud inte vet vad det är för dag idag. Gud upplever ju aldrig tiden som vi gör den, utan som ett evigt tidlöst ”nu”. Det innebär också att tiden, såsom vi upplever den är en illusion. Det är ju rimligtvis Guds perspektiv på tiden som är det verkliga.

En annan invändning är att detta synsätt inte är tillräckligt för att förklarar vissa bibeltexter. I 1 Samuelsboken kap 23 berättas om hur David kommer till staden Keilah. David är förföljd av kung Saul och han frågar då Herren om Saul kommer att ockupera Keilah på grund av David. Herren svarar: ”Ja det kommer han”. Sedan frågar David: Kommer invånarna i Keilah utlämna mig till kung Saul?” Och Herren svarar ”Ja”. Då beslutar David att lämna Keilah, och när Saul får reda på det avstår han från att ockupera Keilah.

Hur kunde Gud veta vad Saul skulle valt att göra? Hur visste Gud vad invånarna i Keilah skulle välja? Det kan inte vara pga att Gud är utanför tiden eftersom dessa val aldrig ägde rum. Det var val som skulle skett ”utifallatt” vissa andra saker skulle skett. Om vi tror att Gud faktiskt hade rätt i dessa villkorade förutsägelser (dvs ”om David stannar i Keilah kommer Saul att ockupera” och ”om Saul ockuperar kommer invånarna att utlämna David”), då måste Gud veta vad människor fritt kommer välja i en massa situationer som de aldrig någonsin kommer att hamna i. Men då är Guds tidlösa perspektiv inte till någon hjälp. Gud måste veta allt detta på något annat, för oss okänt sätt.

Detta är också vad alternativ 3 säger. Problemet med det alternativet är just att vi inte kan föreställa oss hur Gud kan ha sådan kunskap, men å andra sidan finns det ganska många saker vi inte förstår hur Gud gör, t.ex. hur Gud gjorde när han skapade universum ur intet. Tror man att Bibeln utgör genuin uppenbarelse finns det därför skäl att forma vår syn på Guds kunskapsförmåga utifrån Bibeln snarare än enbart utifrån vår förmåga att föreställa oss hur Gud förvärvar sin kunskap om fria individers framtida val.
Vår slutsats är därför att Guds allvetande innebär att Gud har all kunskap vilket inkluderar kunskap om fria individers framtida val, men att detta inte utesluter genuin mänsklig frihet.

Besvarat av Mats Selander den 11 jun 2009