start

AKTUELLT

Apologetikdag i Vittsjö

Startdatum: 27 september, 2019

Slutdatum: 28 september, 2019

Plats: Vittsjö

Stefan Gustavsson undervisar på kyrkdag med inriktning apologetik som arrangeras av Svenska Kyrkan och ELM i Vittsjö.

Apologia på facebook

Sommarläsning
EVANGELIKAL vs. LIBERAL teologi
– vad är skillnaden?

Debatten i Dagen mellan Björn Cedersjö och Ray Baker om samkönade relationer är avslutad sedan länge (se Dagen 4/6 för de två första inläggen).

Den avslutande artikeln (Dagen 21/6), med rubriken ”Därför är mitt ja till samkönade relationer bibelgrundat”, är en principiellt viktig och mycket illustrativ artikel om skillnaden mellan evangelikal och liberal teologi. På vilket sätt då? Det handlar om två områden. Låt mig förklara.

1. Auktoritetsfrågan

Cedersjö börjar med att helt riktigt slå fast att det ”[b]akom varje kristet etiskt resonemang finns impulser från heliga texter, traditioner och sedvänjor, vetenskaplig kunskap och erfarenheter, allt bearbetat med hjälp av det förnuft och den känsla som Gud utrustat oss med. Den som tar ställning gör sammanvägningar.” Precis så är det. Alla kristna måste förhålla sig både till Skriftens ord, kyrkans tradition, samtiden och det mänskliga förnuftet. Det som skiljer de stora kristna traditionerna åt är inte om man relaterar till Skriften eller till traditionen eller till förnuftet. Nej, skiljelinjen gäller frågan om vem eller vad som har utslagsröst i situationer när det tycks som om Skrift, tradition eller förnuft inte harmonierar. Det handlar om var den yttersta auktoriteten ligger.

För romersk-katolska kristna ligger auktoriteten hos läroämbetet och dess tolkning av skrift & tradition. Det är Kyrkan som har sista ordet. För liberalteologiska kristna ligger auktoriteten hos förnuftet, det av samtiden präglade tänkandet. I dessa frågor finns det ju inget ”rent” eller tidlöst förnuft: för 50 år sedan sa förnuftet generellt sett nej till samkönade relationer, idag säger det i västvärlden generellt sett ja, för att ta ett exempel. För evangelikala kristna är det Skriften som har utslagsröst. Den måste självklart tolkas utifrån författarnas intention, utifrån den historiska bakgrunden och det frälsningshistoriska skeendet, men det är fortfarande Skriftens ord som är den yttersta prövostenen för all kristen tro.

Förenklat kan vi säga att det finns tre olika svar på auktoritetsfrågan: Kyrkan, förnuftet eller Skriften. Och här tar Cedersjö tydlig ställning för evangelikal tro: ”För mig är Bibelns texter och budskap normgivande.” En glädjande början.

Längre fram i artikeln ser det dock ut som om Cedersjö ger upp principen att Skriften är normerande: ”Vid sidan av det som uppfattas vara Bibelns avståndstagande från homosexuella relationer i stort är det svårt att se varför denna form av kärleksrelation skulle vara oönskad för den minoritet av människor som det berör.” Och det blir ett argument för Cedersjös nya hållning. Notera två saker:

För det första ignorerar Cedersjö det som vid sidan om Skriften faktiskt talar emot samkönade relationer, som en helt enig tvåtusenårig allmänkyrklig tradition och biologiska fakta som att sexualitet hör ihop med fortplantning och att enbart den olikkönade relationen är fruktsam. Cedersjö nämner endast något vagt om bristande tydlighet när det gäller sexuell identitet som ett möjligt argument, men verkar vilja tona ner verklighetens konturer när det gäller mannens och kvinnans kroppar och deras funktioner.

För det andra, låt oss – för tillfället och för argumentationens sak – ge Cedersjö rätt i att det vid sidan om Bibelns undervisning är svårt att se varför vi ska säga nej till samkönade relationer. Det evangelikala svaret vore ändå att säga att Guds Ord gäller. Det är ju själva poängen med att låta Bibelns ord vara, med Cedersjös egna ord, ”normgivande”.

Här ter det sig som om Cedersjö säger emot sig själv, eller väljer att inte vara konsekvent utifrån den egna utgångspunkten, eller möjligen att han egentligen har en annan utgångspunkt än den evangelikala utan att ange det. Hans formuleringar ligger i vilket fall som helst närmre ett liberalteologiskt perspektiv än ett evangelikalt, eftersom det samtida förnuftet tycks få företräde framför Skriften.

2. Metodfrågan

Huvuddelen av artikeln handlar om den bibliska grunden för Cedersjös nya hållning. Det är viktigt att inse att alla teologiska traditioner – den romersk-katolska, den liberalteologiska och den evangelikala – kan påstås vara ”bibelgrundade”. De kan nämligen alla hänvisa till olika bibelord som verkar legitimera den egna positionen. Frågan är hur man använder Bibeln.

Cedersjös första utgångspunkt för bibeltolkningen är Guds kärlek, ”att Gud vill oss väl”. Det håller alla med om. Men det följer ingen sexualetik från den utgångspunkten. Gud har bevisat sin kärlek till oss medan vi ännu var syndare. Han älskar oss oberoende av vad vi gör – men det betyder inte att han bejakar allt vi gör. Därför går det inte att dra sexualetiska konsekvenser utifrån det generella påståendet att Gud är kärlek.

Det räcker alltså inte att tala om Guds kärlek, vi måste också tala om Guds vilja. Vad vill Gud med oss, med våra kroppar, med vår sexualitet? Vad är vi designade för? Detta är frånvarande i Cedersjös artikel, men det är avgörande i Nya testamentet:

”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” Rom 12:2.

”Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. Ni skall avhålla er från all otukt. Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära, inte utlämna den åt lidelser och begär som hedningarna, som inte känner Gud.” 1 Thess 4:3-5

NT bygger inte den kristna etiken enbart utifrån Guds kärlek, utan sätter fokus på Guds vilja. Hans vilja står förstås inte i kontrast till hans kärlek, den konkretiserar kärleken.

Cedersjös andra utgångspunkt för bibeltolkningen är Jesu ord om de största buden, att älska Gud och älska vår nästa. Om det finns några större bud finns det också några mindre bud och därmed bör vi satsat på de större buden, nämligen kärleken till Gud och till nästan. Cedersjö citerar också Paulus ord i Galaterbrevet om att ”[h]ela lagen sammanfattas i budet: Du ska älska din nästa som dig själv” (Gal 5:14) och säger sedan: ”Jag utgår från denna grundsyn och låter den styra det som är mer oklart.” Han menar alltså att både Jesus och Paulus låter kärleken styra etiken, underförstått på bekostnad av andra mindre bud. Men stämmer det?

Jesu ord om det dubbla kärleksbudet återfinns i Matteus 22. I det följande kapitlet dömer Jesus ut de skriftlärda och fariséerna: ”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra.” Matt 23:23 Det faktum att det finns både större och viktigare bud som rättvisa och barmhärtighet innebär inte att vi kan ignorera de mindre buden: ”Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra.”

Än viktigare är att se att Jesus några kapitel tidigare har blivit konfronterad med frågor om äktenskap, skilsmässa och omgifte. Hans svar utgår inte från ”Gud är kärleken därför ska ni tänka så här”. Inte heller säger han: ”Ni ska älska er nästa och därför är svaret det här.” Nej, det Jesus gör är att gå tillbaka till skapelsen och Guds ursprungliga vilja med människan. Han citerar både 1 Mos 1 och 1 Mos 2 och drar konsekvenser av vad som står där.

Den som vill ta Jesu undervisning på allvar kan inte bara isolerat läsa Matt 22 om det största budet, utan måste koppla samman det med Matt 19 och undervisningen om äktenskapet och Guds vilja i skapelsen och Matt 23 om att inte ignorera någon sida av Guds vilja.

Samma sak gäller Galaterbrevet och orden: ”Hela lagen sammanfattas i budet: Du ska älska din nästa som dig själv” (Gal 5:14). Det står i ett sammanhang som handlar om att inte ge ”köttet” – det vill säga vår fallna natur – något tillfälle, v 13. Sedan följer en beskrivning av det köttsliga: ”otukt, orenhet, liderlighet …” v 19. Otukt, alltså sexuell omoral, innebar för både judar och kristna sexuella handlingar i strid med Guds vilja. Det var ett brett uttryck – på grekiska porneia – som inkluderade promiskuitet, prostitution, föräktenskapliga, utomäktenskapliga, samkönade och incestuösa sexuella relationer. Paulus avslutar sedan detta avsnitt med orden: ”De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär.”, v 24.

Att lagens sammanfattning är kärlek innebär inte att Paulus förståelse av sex vrids om i en ny och liberalare riktning. Orden om kärleken som lagens sammanfattning kan inte isoleras från den konkreta etiska undervisningen som Paulus sedan ger.

Sammanfattning

Varje individ har rätt att definiera sig själv och jag vill inte tillskriva Cedersjö en etikett han själv inte känner igen sig i. Samtidigt menar jag att hans artikel innehållsmässigt ligger närmre den kristendomsförståelse som vi vanligen betecknar som liberalteologisk än vad den gör en evangelikal kristendomsförståelse. Det handlar inte bara – eller ens främst – om den slutsats Cedersjö drar att samkönade relationer är välsignade av Gud, även om den är den helt dominerande uppfattningen bland liberalteologer. Det handlar mer om auktoritetsfrågan, vad som ytterst sett är normerande för vårt tänkande, och det handlar mer om metodiken, sättet att argumentera på och hur vi ställer samman det bibliska materialet.

Den liberalteologiska metodiken är att hålla upp ett övergripande bibliskt perspektiv, kärleken, och lyfta fram några generella bibelord om att älska, och sedan dra långtgående konsekvenser – som råkar sammanfalla med den nutida kulturens synsätt – i en konkret sexualetisk fråga. Samtidigt ignorera man andra övergripande bibliska perspektiv, som Guds vilja, och tonar ner många konkreta bibelord om sexualitet och äktenskap.

Liberalteologi har sitt namn från liber, som betyder fri. Kännetecknet är att man menar sig stå fri från den bibliska undervisningen, när den krockar med det av samtiden påverkade förnuftet. De betyder inte att man avsäger sig allt i Bibeln – man kan fortfarande hävda att man är ”bibelgrundad” eftersom man kan hänvisa till specifika bibelutsagor – men i praktiken står man fri att bejaka eller avvisa vad man möter i Skriften.

En evangelikal metodik är annorlunda och innebär att man är starkare bunden av Skriftens undervisning och därför förpliktigad att sätta samman ett helhetsperspektiv som både bejakar Guds kärlek till människan och Guds vilja i skapelsen och den konkreta undervisningen om sexualitet.

Min text här är inte avsedd som en anklagelse, den är ett försök till teologisk analys. Jag är medveten om att ord och kategoriseringar är töjbara och ofta förändras över tid. Men utifrån en vedertagen användning av begreppen romersk-katolsk, liberal och evangelikal menar jag att Cedersjös text placerar sig själv i den liberalteologiska fållan.

/Stefan Gustavsson
... See MoreSee Less

Visa på Facebook

Kalender

DISTANSKURSER

Är du rädd för icke-troende människors frågor? Vill du stärka din egen tro samtidigt som du får verktyg för att kunna prata om din tro med människor på ett mer övertygande sätt?
Apologia erbjuder flera distanskurser i apologetik för att utrusta kristna med kunskap och övertygelse i sin egen tro och trygghet i att diskutera den med vänner som bär på tvivel, invändningar och frågor.
Höstterminen 2019 erbjuder vi två kurser:
FoF - 1200x600
VeF - 1200x600

PODCAST

Apologia-podden Samtid och Sanning är ett samtal mellan Stefan Gustavsson och Martin Helgesson om samtida frågor som på olika sätt berör kristen tro.
Du kan lyssna här eller genom att prenumerera via iTunes.

 

RESURS

WEBBSHOP

Apologia driver Sveriges främsta förlag med apologetisk litteratur. Det är här du ska fylla på din egen bokhylla!

OM OSS

Apologia har fokus på apologetik, det vill säga att förklara och försvara kristen tro.
Att förklara handlar om att göra innehållet begripligt.
Att försvara handlar om att göra sanningshalten övertygande.
Som aposteln Petrus skrev: Var alltid beredda att svara [apologia] var och en som kräver besked [logos] om ert hopp. 1 Pet 3:15

VISION

[ [
APOLOGETISK KULTUR
Kristna behöver hjälp och rustas för den andlig och intellektuella strid som pågår. Apologetik måste bli en självklar del av församlingens liv.
[ [
NÄSTA GENERATION AV APOLOGETER
Vi vill se en nationell rörelse av apologetik och erbjuder utbildning och mentorskap för alla med kallelsen till apologetik.
[ [
APOLOGETISK EVANGELISATION
Vi vill nå världens mest sekulariserade land med evangeliet om Jesus och göra det med apologetisk, det vill säga övertygande, evangelisation.

TEAM

Vi är fem personer som har förmånen att arbeta för Apologia. Vi gör gärna församlingsbesök, undervisar på bibelskolor, medverkar i debatter, håller i utbildningsdagar m m.
Vi som arbetar i Apologia är:
sg-200-200
Stefan Gustavsson

Stefan är en internationellt känd apologet, debattör och talare. Han är utbildad teolog, högskolelektor, tidigare generalsekreterare för SEA – Svenska Evangeliska Alliansen och uppskattad författare av böckerna Kristen på goda grunder, Gör som Gud – bli människa, Skeptikerns guide till Jesus (del 1 och 2) och Behöver tron försvaras? Manifest för kristen apologetik.

0708 433 162
ray-200-200
Ray Baker

Ray är ursprungligen från USA och har bred missionserfarenhet från Island, Frankrike och i Sverige. Ray har disputerat vid Åbo Akademi med en avhandling om helvetet. Han är författare till böckerna En brännande fråga: nytt ljus på det yttersta mörkret, När fikonträdet inte blomstrar mer: Habackuks budskap idag, C S Lewis: förnuft och fantasi och Det där med Guds vilja … Brev till min son

mats-200-200
Mats Selander

Mats har en filosofs hjärna och en evangelists hjärta. Han är debattör i abortfrågan och frågor rörande intelligent design, och har studerat vid bl a Talbot School of Theology, ett framstående center för kristen filosofi i USA. Mats är redaktör till boken Gud och hans kritiker: en antologi om nyateismen och författare till boken Utan Jesus ingen mobil i fickan.

0734 25 47 51
martin helgesson
Martin Helgesson

Martin är norrlänning som rotat sig i Stockholm. Han har studerat filosofi vid Stockholms universitet och teologi vid Covenant Theological Seminary i St. Louis, Missouri. Han är uppskattad föreläsare, förkunnare och samtalsledare. Martin har skrivit boken Det där med tro – en bok som fått stor spridning bland ungdomar.

0702 52 06 72
matswall
Mats Wall

Mats är professionell översättare, stor bokälskare och ansvarig för vårt framgångsrika förlag. Med bas i de värmländska skogarna runt Säffle har han översatt några av världens främsta apologeter – som William Lane Craig, John Lennox, James Sire, Gregory Koukl – och gjort dem tillgängliga för en bred publik i Sverige.

0702 34 50 00

ENGAGERA DIG

Starta en Apologia-grupp

Starta din egen Apologia-grupp! Vi tror det behövs ett kontinuerligt apologetiskt arbete på lokalplan och vi tror att det bästa sättet är en Apologia-grupp.
Vi som anställda i Apologia kommer gärna på besök till din grupp.
Bjud in de som är intresserade av apologetiska frågor, diskutera vilka frågor eller vilka böcker ni vill börja arbeta med och anmäl er grupp till oss på info@apologia.se.

Ge en gåva

Apologia är en ideell förening som är helt beroende av gåvor. Stöd oss! Din gåva är av betydelse för oss.
Bankgiro: 5141-6261
Swish: 123 312 51 92
Eller ännu bättre: Bli månadsgivare! Fyll i ett autogiromedgivande på http://apologia.se/ag, eller kontakta oss på info@apologia.se